consells sectorials

Consell Econòmic i Social

El Consell Econòmic i Social fou creat en 1994 amb l'objecte de donar participació a tots el agents socials implicats en el desenvolupament econòmic de la ciutat i que, per tant, servisca de suport a les actuacions que des de l'Agència de Desenvolupament Local es perfilen.

És, per tant, un órgan consultiu, d'estudi i assessorament, en tot allò referent al desenvolupament econòmic i social, que servix de suport a les polítiques a desenvolupar en cada moment.

 

Estatuts

Consell d'Acció Social i Salut

En la ciutat d'Alzira hi ha un Consell Municipal d'Acció Social i Salut que transmet l'interés de la societat civil per continuar el treball amb el desenvolupament de xarxes socials, el foment de l'associacionisme i la participació ciutadana. És un òrgan consultiu i de participació que pretén incorporar diversos sectors de la població i les seues associacions en la definició, desplegament i promoció de la política social i de benestar del municipi. 

 

Reglament 

 

Consell Municipal
Agrari

El Consell Agrari Municipal d'Alzira es configura com a òrgan de caràcter consultiu, col·laborador i assessor en relació a aquelles matèries que establisca la Corporació Local d'Alzira sobre les bases de les competències de naturalesa agrària que li són pròpies, i les que determine, si és el cas, la Generalitat Valenciana per mitjà dels instruments que la legislació vigent en la matèria considere. El Consell Agrari Municipal d'Alzira no podrà assumir les funcions de representació, reivindicació i defensa dels interessos professionals i sindicals dels llauradors i dels ramaders, que competixen, per dret a les organitzacions lliurement constituïdes.

 

Reglament 

Consell Assessor de Comerç

El Consell Assessor de Comerç, és un òrgan sectorial de consulta i opinió, en matèria de comerç, de participació ciutadana en tots aquells assumptes i matèries que d'una forma directa o indirecta poden incidir en l'exercici de l'activitat comercial de la localitat d'Alzira.

 

El Consell Assessor de Comerç té la seua seu en l'Ajuntament d'Alzira i és una de les ferramentes necessàries com a òrgan consultiu que exercix de pont entre l'administració local, autonòmica i els mateixos comerciants d'esta ciutat

 

Estatuts

 

Consell Local de Medi Ambient

El Consell Local de Medi Ambient és un organisme dotat d'independència, personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins. Es configura com a interlocutor vàlid davant de l'Administració Local pel que fa a matèria mediambiental. Té la finalitat d'assessorar, aconsellar i informar l'Ajuntament en tot el referent a qüestions mediambientals, promoure la protecció de la naturalesa, fent especial insistència en el desenvolupament d'una educació ambiental, i cooperar amb les distintes institucions, administracions i organismes en matèria mediambiental.

 

Reglament 

 

Consell del Paratge Natural Municipal de La Murta i la Casella

Es constituïx el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella  com  òrgan col·legiat de caràcter consultiu i assessor amb la finalitat de col·laborar amb l'Ajuntament d'Alzira en la gestió d'este espai natural i canalitzar la participació de les persones propietàries i interessos socials i econòmics afectats d'acord amb el que establix l'article 50 de la Llei 11/94 de 27 de desembre de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits, així com l'Acord de 5 de novembre de 2004 del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal a l'enclavament denominat la Murta i la Casella, en el terme municipal d'Alzira.

 

Reglament

 

Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes

El Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes és un òrgan municipal i de participació ciutadana que garantix a l'Ajuntament el punt de vista dels xiquets i les xiquetes, no sols sobre els problemes d'estricte interés infantil, sinó també sobre tots aquells temes de la ciutat que repercutixen en la vida social i col·lectiva. 

 

Té com a finalitat la informació, la implicació i la participació del xiquets i les xiquetes en la vida municipal.

 

Estatuts

 

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal és l'òrgan consultiu de participació en la programació i control de l'ensenyança no universitària de la comunitat local.  Són competències del Consell Escolar Municipal ser consultat preceptivament sobre elaboració de propostes i sol·licituds d'ubicació, construcció i renovació de centres docents, sobre actuacions i disposicions municipals relatives a l'ensenyança amb incidència en matèries com educació especial, escolarització de col·lectius marginats, fixació, distribució i gestió dels recursos que en matèria educativa correspon invertir als ajuntaments o la constitució de patronats educatius.

 

Reglament

Consell Assessor 
d'Esports

El Consell Assessor d'Esports és un òrgan consultiu municipal en matèria d'esports.

 

Són funcions del Consell informar i assessorar l'Ajuntament de les qüestions d'àmbit esportiu, proposar activitats esportives i participar en la seua realització, mitjançar en els conflictes que sorgisquen entre l'Ajuntament i qualsevol entitat esportiva i aprovar la memòria anual d'activitats desenvolupades pel Consell

 

Reglament